Skip to main content Skip to main navigation

De 4 oversete barrierer for at være hjælpsom

De 4 oversete barrierer for at være hjælpsom

29 august · 2017

Denne blogs formål er at give dig stof til eftertanke, til hvad der direkte eller indirekte kan virke som en barriere for dig personligt, dit team eller sågar virksomhed, for at agere hjælpsomt. Jeg vil præsentere 4 barrierer som holder os fra at være ”hjælpsomme” samt supplere med mulige løsningsforslag. Forhåbentlig kan denne blog give dig en anden og måske mere praktisk tilgang til det at være hjælpsom. I Söderberg & Partners arbejder vi meget med hjælpsomhed, da det er en af kerneværdierne for os. I den forbindelse har vi gavn af at arbejde med nedenstående barrierer og løsninger og deler gerne ud af erfaringerne.

Hvorfor være hjælpsom? 

At være hjælpsom på en arbejdsplads har mange fordele heriblandt en forhåbentlig øget kvalitet, der også kan spare dig og dine kollegaer for værdifuld tid og mange fejl, fejl som måske allerede er begået af ens kollegaer. Hjælpsomhed kan også være katalysator for krydssalg og innovation, samt give alle beslutningstagere et større og bredere beslutningsgrundlag.

Langt de fleste af os må imidlertid erkende, at det at være hjælpsom ikke er helt så nemt, som det lyder. Dette er ikke uden grund, og skylden ligger ikke altid hos os selv. Udgangspunkt for al hjælpsomhed er, at der skal være en afsender af hjælp og en modtager af hjælp. Vi ved alle, hvor svært det er at hjælpe nogen, der ikke vil hjælpes. Altså kan hjælpsomhed kun være til stede, når der ingen barrierer er for hverken afsender eller modtager af hjælp. Dette er imidlertid ud fra min erfaring et lidt overset faktum, og jeg vil derfor præsentere fire barrierer, som kan forhindre at hjælpsomheden trives. Disse barrierer gør sig så vidt også gældende i det private, dog kan løsningsforslagene givet i denne blog ikke umiddelbart overføres til ens privatliv. 

 

"Alternativt kan modtager af hjælp også blive offer for ”min situation er unik”, hvor modtager ser sin problemstilling, forhold eller kultur som værende så unik, at man antager, at man er alene med dette problem og derfor også er bedst egnet til at løse problemet selv."
Anders Prasse

1: Uvillighed til at søge hjælp

I mange organisationer findes en kultur, hvor belønningssystemer fokuserer på individuel opnåelse og heroiske bedrifter. Modtager ser det derfor som et nederlag at søge eller modtage hjælp.  Alternativt kan modtager af hjælp også blive offer for ”min situation er unik”, hvor modtager ser sin problemstilling, forhold eller kultur som værende så unik, at man antager, at man er alene med dette problem og derfor også er bedst  egnet til at løse problemet selv. Personligt ser jeg oftest dette problem ved vidensdeling på tværs af grænser og forretningsområder.

Løsningen?

En løsning kan være et belønningssystem internt i organisationen, som tager højde for, at der skal være plads til at søge hjælp. Her er det vigtigt at bemærke, at belønninger ikke altid behøver at være monetære.

Ydermere vil en værdibaseret tilgang til rekruttering også kunne løse denne barriere, hvis man aktivt søger kollegaer, der har en naturlig tilbøjelighed og selvtillid til at søge hjælp, når det er påkrævet. Et eksempel på et interviewspørgsmål i en rekrutteringsproces kunne være at spørge ansøgeren: ”hvilke udfordringer havde du i dit tidligere job, der forhindrede dig i at udføre dit arbejde tilfredsstillende, og hvordan overkom du disse?”  Med dette spørgsmål søger man ikke det heroiske og individuelle svar, men i stedet en kandidat, som tør vise, at vedkommende ikke er bange for at søge hjælp.

2: Uvillighed til at hjælpe

Denne barriere handler ofte om ”tilbageholdelse af ekspertise”. I en konkurrencepræget organisation eller team, kan der være en naturlig tilbøjelighed til at tilbageholde erfaringer eller viden. Dette problem er blevet større i løbet af det sidste årti ved den fortsatte fokus på performancebaseret management. En anden situation hvor dette problem kan opstå, er når kollegaer føler sig presset til at performe, så de ikke føler, de kan finde tid til at hjælpe andre kollegaer.

Løsningen?

I Söderberg & Partners har vi valgt en værdibaseret tilgang til problemstillingen, hvor der er fokus på både at give og modtage hjælp, samt fokus på den samlede fordel, vi opnår ved, at vi alle står stærkere. Alternativt kan man organisatorisk tracke og belønne dem, der er hjælpsomme over for kollegaer. I praksis kan det betyde, at man interviewer kollegaer om deres oplevelser med hjælpsomhed blandt kollegaer, således at de hjælpsomme kollegaer belønnes. 

 

3: Hvem kan hjælpe?

Selv når der er en vilje for både at søge og tilbyde hjælp, så opstår der en barriere, når modtager ikke ved hvem, der skal rettes henvendelse til -  altså en ”nål i en høstak” problem. I mange tilfælde medfører det, at omkostningerne ved at søge hjælp overstiger dem, som er forbundet med selv at løse problemet. Problemet bliver herved også en forhindring for samarbejdet, da sådanne interaktioner ofte også er grobund for tillid og partnerskaber. Dette er specielt et problem i service branchen eller konsulent branchen, hvor eksperter og knowhow er i høj kurs.

Løsningen?

Databaser og intranet kan være behjælpelig med at finde de rette personer med de rette kompetencer. Mange konsulentbureauer sørger eksempelvis for at ”sterilisere” deres arbejde og uploade det til databaser, således andre kan tage ved lære. Databaser og intranet fungerer imidlertid oftest kun som opslagsværk og forbinder derved ikke kollegaer, og netop derfor vil jeg gerne argumentere for vigtigheden af at pleje ”connectors”. Connectors er typisk seniormedlemmer af organisationen eller medlemmer, der har været rundt i flere afdelinger i organisationen. Disse connectors kan nemlig fungere som brobyggere imellem søgere og hjælpere. Dette kræver dog en indsats fra management, da connectors skal kultiveres og belønnes ved succesfuld brobyggelse. Brobygninger kan selvfølgelig også foregå eksternt, hvis de forskellige connectors har et stort nok netværk til at understøtte det. 

4: Indforstået viden

Indforstået viden gør sig specielt gældende ved viden, der er svær at italesætte eller forklare. Dette kan være baggrundsviden, kultur eller lignende.  Det kan derved være problematisk at forklare sit udgangspunkt for både problem – eller løsningshaver. Dette er specielt tydeligt ved projekter på tværs af afdelinger, f.eks. når kreative og tekniske professionelle samarbejder. Problemet kan imidlertid også opstå ved forskellige kulturer eller tilgange til arbejde på en arbejdsplads. Dette problem fører ofte til misforståelser eller konflikter, der kan besværliggøre en mulig løsning eller samarbejde.

Løsningen?

Der er ingen ”quick-win” på dette problem, men en stærk organisationskultur delt af alle i organisationen kan være med til at løsne eller fjerne denne barriere. Ydermere så kan det anbefales at udvikle stærke professionelle bånd, fordi det derved gør det nemmere at dele viden og sikre, at der er færre misforståelser, samt at begge parter kan opfange diskrete hints eller indirekte tale, der kan være afgørende for problemløsningen eller projektet succes. De professionelle bånd skal imidlertid plejes med fordel både inden og efter en mulig problemløsnings fase. Når de professionelle bånd plejes, kan der over tid også opstå nye conectors.

 

Denne blog har ikke haft til formål at overtale dig til at blive mere hjælpsom eller at kritisere performance management. Jeg har heller ikke taget højde for de ressourcer, der skulle allokeres ved de forskellige løsningsforslag, det må derved være op til den enkelte og se på rentabiliteten. Jeg har i stedet forsøgt at belyse hvad jeg anser som værende nogle glemte aspekter af det at være hjælpsom, og hvorledes organisationen kan hjælpe med at facilitere hjælpsomhed. Når vi i Söderberg & Partners har hjælpsomhed som en intern værdi, da er det heller ikke kun fordi vi vil have vores kollegaer hjælper hinanden, men også at vi er og søger kollegaer der tør spørge om hjælp. Jeg har belyst, hvad jeg mener, er et glemt aspekt af hjælpsomhed, nemlig at der i enhver situation skal være en hjælper og en modtager. Dette er en vigtig detalje, da vi ofte har en tendens til at kritisere den ”mulige hjælper” for ikke at hjælpe, men overse om hvorvidt modtager er modtagelig. 

Er du up-to-date med hackerne?

12 oktober · 2018

Hackere finder hele tiden nye metoder, hvorpå de skaffer sig adgang til og udnytte virksomheders IT-systemer. Det nyeste påfund kaldes cryptojacking. Söderberg & Partners har netop lanceret en ny version af cyberanalysen og den dertilhørende rapport. Bliv opdateret her.

Danske virksomheder rammes i højere grad end nogensinde før af cyberangreb. Et cyberangreb kan ske på mange forskellige måder, men er karakteriseret ved, at en tredjemand skaffer sig uautoriseret adgang til en virksomheds systemer og data med henblik på at gøre skade og/eller opnå en økonomisk gevinst. Et cyberangreb kan have vidtrækkende konsekvenser med bl.a. udelukkelse af systemer, omkostninger og tab i forbindelse med nedetid på systemerne, omkostninger til dekryptering af data, påvirkning af omdømme og juridiske krav.

Dækning af tabet

Mange vælger at tegne en cyberforsikring for at være beskyttet mod pludselige udgifter til genetablering af data, driftstab og et eventuelt ansvar over for tredjemand, som følge af et cyberangreb. En cyberforsikring kan hjælpe med omkostninger til at forsøge at dekryptere data eller betale løsesummen i tilfældet af, at man rammes af ransomware. Det seneste år har offentlighedens fokus været på den nye persondataforordning (GDPR), der skal sikre et vist beskyttelsesniveau af persondata i virksomheder og offentlige institutioner. Såfremt et cyberangreb medfører et persondatabrud, kan cyberforsikringen være med til at dække notifikationsomkostninger til berørte personer, samt yde rådgivning i tilfælde af formodet identitetstyveri. Det er dog vigtigt at have for øje, at kun visse forsikringsselskaber ønsker at dække denne type risiko.

Konstant udvikling

Hackere finder hele tiden nye metoder hvorpå de skaffer sig adgang til og udnytte virksomheders IT-systemer. Det nyeste påfund kaldes cryptojacking. Her udnytter en hacker virksomhedens systemer til at mine (indsamle) kryptovaluta. Det kan være meget svært for en virksomhed at opdage, hvis deres system bliver udnyttet til cryptojacking, da symptomerne typisk vil være minimale i form af langsommere ydeevne. Hackere har dog fået uautoriseret adgang til virksomhedens computere og muligheden for at slette, kryptere eller på anden måde udnytte virksomhedens data er derfor lige ved hånden. Mange forsikringsselskaber har tilknyttet et globalt response team, der kan hjælpe deres forsikringstagere med professionel rådgivning om cybertrusler før, under og efter et cyberangreb.

Söderberg & Partners’ cyberanalyse

Söderberg & Partners’ forsikringsmæglere rådgiver med udgangspunkt i et unikt analyseværktøj, der er bygget op som et trafiklyssystem. Forsikringsanalyserne indeholder en lang række vurderinger af de forsikringsvilkår, der findes på det danske marked og gør det mere gennemsigtigt at se, hvad man får for sine penge. I samarbejde med en forsikringsmægler fra Söderberg & Partners er forsikringsanalyserne en ideel mulighed for at sikre, at man har en dækning, der passer præcis til virksomhedens behov. I takt med at forsikringsvilkårene udvikler sig for at tilpasse udviklingen i hackerverdenen, opdateres analyserne. Söderberg & Partners har netop blevet lanceret en ny version af cyberanalysen og den dertilhørende rapport. Udover at analysens eksisterende vilkår er blevet opdateret er vilkår fra selskaberne Alm. Brand, Gjensidige, HDI, Riskpoint og QBE blevet tilføjet til analysen. Analysen sammenligner således 16 vilkår på det danske marked.

Er du interesseret i at få tjekket, om jeres nuværende forsikringsløsning er up to date? Så henvend dig til din rådgiver fra Söderberg & Partners eller tag kontakt her.

Ny direktør i Söderberg & Partners Non-Life

27 september · 2018

Söderberg & Partners opruster på ledelsesgangen med Torben Stubberup som ny direktør for skadesforsikring i Söderberg & Partners Danmark A/S Non-Life.

Fra og med 1/10 2018 indtræder Torben Stubberup som ny direktør i Söderberg & Partners A/S Non-Life, som beskæftiger sig med skadesforsikring.

34 års erfaring fra branchen

Med sig bringer Torben Stubberup 34 års erfaring fra forsikringsbranchen, hvor han de sidste 28 år har arbejdet som forsikringsmægler og varetaget direktørposten i eget selskab. Derudover har han siden 2015 været en aktiv del af at starte Söderberg & Partners op i Danmark.

Fokus på styrket samarbejde og kommunikation

Torben Stubberup skal, udover sin deltagelse i den fælles Nordiske ledelse, varetage Söderberg & Partners interesser, kontakt og forhandlinger med forsikringsselskaber og leverandører. Her vil fokus ligge på at styrke samarbejdet og kommunikationen disse imellem.

Torben Stubberup bliver ansvarlig for de eksisterende mægler- og partneraftaler samt væksten af samme, og hans rolle bliver ligeså at styrke samarbejdet på kryds og tværs af franchisetagere – eksisterende såvel som potentielle nye.

Torben Stubberups daglige udgangspunkt bliver fra Söderberg & Partners’ hovedkontor på Landgreven 3 i København K. I tæt samarbejde med direktøren for Söderberg & Partners Danmark A/S Life, Torben Spuur Jensen, skal Torben Stubberup være med til at sikre Söderberg & Partners’ fremtidige placering såvel i Danmark som i Norden.

1. pladsen i kundetilfredshedsundersøgelse

27 august · 2018

Hos Söderberg & Partners indtager vi nu 1. pladsen som Danmarks bedste forsikringsmægler på firmapensionsområdet, ifølge Aalunds store kundetilfredshedsundersøgelse. Og det er vi stolte af.

Kunderne er især tilfredse med den proaktive service og individuelle rådgivning, som Söderberg & Partners’ mæglere yder. Og netop disse parametre, er en del af vores værdigrundlag: 

 ”Som den eneste af de store mæglere har Söderberg & Partners lokale kontorer i hele landet. Og det har vi for at være tættest muligt på kunderne i hverdagen. At undersøgelsen viser, at vi med de lokale kontorer lykkes med at nå helt ud til vores kunder proaktivt og bevare den personlige rådgivning glæder mig. Og samtidig er vi store nok til at gøre en forskel,” fortæller Torben Jensen, CEO hos Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners er vokset markant over den seneste tid, og vi er i dag oppe på i alt 254 ansatte fordelt på 23 kontorer rundt om i Danmark, hvilket gør Söderberg & Partners til Danmarks 2. største forsikringsmæglerhus.

 Man kunne have frygtet, at den store vækst ville have kostet på imagepoint-kontoen. Men det er ikke tilfældet - takket være dygtige og engagerede medarbejdere.

Kilde: Firmapensionsbarometeret Aalund 2018