Skip to main content Skip to main navigation

Ejendomsforsikring

Ejendomsforsikring

24 august · 2017

Vi står stærkt, når det handler om forsikringsløsninger til erhvervslivet. Ejendoms- og byggebranchen er et af vores særlige kompetenceområder. Vi sikrer vores kunder professionel rådgivning og optimale løsninger inden for hele forsikringsområdet. Hos Söderberg & Partners vil vi tilbyde jer den bedste sparring til forsikringsmæssig beskyttelse af jeres investeringer. Både før, under og efter opførelse af ejendomme m.m. Hos os er du garanteret professionel og specialiseret rådgivning ifm. Ejendomsforsikring.

 

Ejendomsforsikringer til andels- og ejerforeninger

Via professionel rådgivning hjælper vi med at afdække behovene for forsikringer i den enkelte andels- eller ejerforening, så aktiverne i foreningen og bestyrelsesmedlemmernes personlige ansvar sikres bedst muligt.

En andels- og ejerforening bør altid gennemgå følgende forsikringsbehov:

 • Bygningsforsikring
 • Løsøreforsikring
 • Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
 • Kollektiv ulykkesforsikring
 • Ansvar for skader ved daglig drift, fælles arrangementer osv.
 • Bestyrelsesansvarsforsikring
 • Bestyrelsens frivillige arbejde i foreningen, administrativt såvel som praktisk
 • Retshjælp
 • Kriminalitetsforsikring inkl. netbanksdækning
 • Ansvar for skader forvoldt af køretøjer og arbejdsredskaber

Ejendomsforsikringer til ejendomsselskaber og ejendomsadministratorer

Via professionel rådgivning hjælper vi med at afdække behovene for forsikringer i de enkelte selskaber eller hos den enkelte administrator.

Et ejendomsselskab eller en ejendomsadministrator bør altid gennemgå følgende forsikringsbehov:

 • Bygningsforsikring
 • Løsøreforsikring
 • Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
 • Bestyrelsesforsikring
 • Retshjælp
 • Rådgiveransvarsforsikring
 • Ansvar for skader forvoldt at motorkøretøjer og arbejdsmaskiner
 • Kriminalitetsforsikring inkl. netbanksdækning for egne midler og klientmidler.
 • Pension og sundhedsforsikring til ansatte medarbejdere

Skadeforebyggelse

Mange ejendomme bliver hvert år ramt af små og store skader.

Skaderne kan være kostbare og give en del unødvendig administration.

Med en forebyggende indsats kan en del af skaderne dog mindskes eller helt undgås. Nedenfor finder du en række gode råd til, hvordan du forebygger skader på dine ejendomme.

 • Forebyg vandskader
 • Forebyg snetrykskader
 • Forebyg indbrud/tyveri
 • Forebyg brand

 Forebyg vandskader

Voldsomme regnskyl og skybrud kan betyde oversvømmede kældre, med store skader til følge.

For at forebygge vandskader kan du:

 • Lukke gulvafløb af, hvis de ikke har nogen funktion længere.
 • Rense tagrender og nedløbsrør og holde afløbsriste fri for blade m.m.
 • Fjerne værdifulde og andre genstande fra kældergulve.
 • Montere et højvandslukke i gulvafløb, på kloakledning eller i brønd.
 • Montere et tilbageløbsstop, som sørger for, at vand ikke kan trænge tilbage gennem rørene, når vandstanden i kloakken er for høj.
 • Etablere en pumpebrønd.
 • Etablere faskine til at bortlede eller opsamle regnvand.
 • Installere en skybrudsalarm.
 • Installere fjernvarme læksikring.
 • Installere brugsvand læksikring.
 • Installere væskefølersystem.

 Forebyg snetrykskader

Sne kan være årsag til, at tage styrter sammen.

Ved store snefald skal risikoen løbende vurderes, og sne, som kan udgøre en fare, skal fjernes. Det kan have betydning for, om forsikringen dækker ved skader.

For at forebygge snetrykskader kan du

 • Kontakte lokalt beredskab eller en entreprenør, der kan sikre bygningen – f.eks. ved at understøtte kritiske konstruktioner.
 • Fjerne sneen selv, hvis det er forsvarligt.

 

Forebyg indbrud/tyveri

Ubudne gæster er altid ubehageligt – ikke mindst, når der er forvoldt skader på bygningerne, men også når der har været ubudne gæster i ens hjem.

For at forebygge indbrud og tyveri kan du

 • Opsætte præventiv belysning samt skiltning i området omkring nabohjælp.
 • Installere alarmovervågning i evt. fælleshuse, der er ubeboede.

 Forebyg brand

Brandskader kan ofte blive omfattende, ikke kun på grund af selve ilden, men også på grund af røg og sod, der spreder sig, og ikke mindst slukningsvand kan være ødelæggende.

For at forebygge brand kan du

 • Placere udendørs containere, paller m.m. mindst 5 meter fra bygninger og i aflukket containergård.
 • Aflåse mini-containere på hjul, så de ikke kan flyttes rundt med.
 • Bestille et termografisk eftersyn af el-tavler og derved forhindre brand i forældede, overbelastede og slidte kabelinstallationer.
 • Opsætte brandslukkere i fælleslokaler og trappeopgange.
 • Opsætte røgalarmsystemer i fælleslokaler og trappeopgange.

Hvis du skal bygge – entrepriseforsikring og byggeskadeforsikring

 Entrepriseforsikring

Skal du opføre nye ejendomme, lave om- eller tilbygninger eller renovere eksisterende ejendomme, bør du tegne en entrepriseforsikring. Entrepriseforsikringen sikrer dig mod mange af de skader, der kan opstå i forbindelse med byggeriet, og som ikke dækkes af din håndværker. Entrepriseforsikringen skal tegnes, inden det fysiske byggeprojekt påbegyndes.

Entrepriseforsikringen består af tre elementer:

 • All risk forsikring af entreprisen (byggeobjektet) – dækker skader på byggematerialer og selve det nye byggeri.
 • Dækning for bygherrens eksisterende ejendomme og bygningsanlæg (ombygning, tilbygning og renovering) – dækker skader, som er en direkte følge af entreprisens fysiske udførelse.
 • Supplerende ansvarsforsikring af bygherrens erstatningsansvar for person- og tingskader i forbindelse med udførelse af entreprisen.

Byggeskadeforsikring

– lovpligtig for beboelsesejendomme

Skal du som professionel bygherre eller erhvervsdrivende stå for hele byggeprocessen af en helårsbeboelse eller ombygning af eksisterende byggeri til beboelse, og skal du i den forbindelse indgå aftaler med diverse entreprenører, er det lovpligtigt at tegne en byggeskadeforsikring. Loven om Byggeskadeforsikring blev 1. juli 2016 ændret, så der i nogle tilfælde kan undlades at tegne en Byggeskadeforsikring. Man bør dog søge rådgivning om fordele og ulemper ved undladelse af tegning af Byggeskadeforsikring.

Byggeskadeforsikringen sikrer dig mod de alvorlige skader, der kan opstå på byggeriet, og som får betydning for byggeriets levetid og funktionalitet, såsom materialefejl, udførelsesfejl, projekteringsfejl, skimmelsvamp m.m. Byggeskadeforsikringen dækker i 10 år.