Databeskyttelses­politik

Om os

Hvem er Söderberg & Partners?

Söderberg & Partners Danmark Forsikringsmæglervirksomhed A/S samt tilknyttede virksomheder (herefter samlet Söderberg & Partners) er en del af Söderberg & Partners Danmark. Söderberg & Partners har ansvaret for de personoplysninger, vi behandler. Alle virksomheder under Söderberg & Partners Danmark kan du finde ved at klikke her.

Formål med behandling af personoplysninger

Hvorfor behandler vi personlige data

Söderberg & Partners serviceydelser består primært af forsikringsformidling, hvor vi rådgiver vores kunder om deres forsikringsprogram, administrationen heraf, samt bistand ved forsikringsbegivenheder.

Forsikringsformidlingen kan kort beskrevet deles op i to kategorier; virksomhedskunder og private kunder. Vi behandler personoplysninger for at kunne rådgive den private kunde. Når det gælder virksomhedskunder, kan vi også behandle personoplysninger for virksomheden ansatte, hvis dette er nødvendigt for at rådgive om virksomhedens forsikringsprogram. Vi behandler også personoplysninger når vi rådgiver vores kunders ansatte. Endvidere sker behandlingen af personoplysninger som et led i de dokumentationskrav, som Söderberg & Partners er omfattet af.

For at kunne varetage vores bogføring og økonomiske rapporteringer, kan det også være nødvendigt at behandle personoplysninger.

Retsgrundlag

Hvad siger lovgivningen om behandling af personlige data?

Vi skal have et retsgrundlag (hjemmel) for al behandling (dvs. brug) af almindelige personoplysninger. I de fleste tilfælde er dette grundlag, at:

 • behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt eller indgå en kontrakt, som du er eller bliver part i
 • behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (f.eks. indsamling af skatteoplysninger til indberetning hos SKAT)
 • behandlingen er i vores legitime interesse, medmindre dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud for vores legitime interesse. Vores legitime interesse er kontakt til eksisterende og potentielle kunder med henblik på at markedsføre vores serviceydelser og branding

Indsamling, registrering og opbevaring af personoplysninger

Hvordan behandler vi personlige data?

Vi indsamler kun personoplysninger, som er nødvendige for os, og vi behandler altid personoplysninger efter gældende databeskyttelseslovgivning. Vi bruger oplysningerne til at yde rådgivning til vores kunder og vores kunders ansatte. Hvilke personoplysninger, der er nødvendige, afhænger af, hvilket formål oplysningerne skal bruges til.

Når det er relevant, registrerer vi persondata inden for de følgende kategorier

 • Almindelige personoplysninger: F.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, stilling, titel, ansættelses- og fratrædelsesdato, fødselsdato, løn og anden kompensation, pårørende, registreringsnummer, civilstatus, kundens forsikringsselskab, anciennitet, skadeshistorik, dækninger
 • Nationalt identifikationsnummer: CPR-nummer
 • Oplysninger vedr. straffedomme: Straffeattest
 • Særlige kategorier af personoplysninger: Helbredsoplysninger

Vi indhenter personoplysninger fra: 

 • Vores kunder
 • Vores kunders ansatte
 • Tredjeparter
 • Offentlige myndigheder

Opbevaring af personoplysninger

Vi vil opbevare alle personoplysninger så længe, vi finder det sagligt relevant. Vi har pligt til at slette personoplysninger, når de ikke længere er relevante. Under normale omstændigheder vil der 6 år efter, at vores rådgivningsrelation til dig er afsluttet ikke længere være et sagligt formål med fortsat at opbevare personoplysninger.

Vi kan dog konkret træffe beslutning om længere opbevaring, såfremt vi vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til vores muligheder for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare os mod retskrav.

Modtagere af personlig data

Hvem deler vi personlige data med?

Alle i Söderberg og Partners har tavshedspligt, og vi giver kun i nødvendigt omfang og i henhold til den gældende lovgivning dine oplysninger videre til andre. For at kunne levere forsikringsmæglerydelser til dig, vil der blive videregivet personoplysninger til relevante forsikringsselskaber, samarbejdspartnere og databehandlere. Derudover kan vi videregive personoplysninger, når vi har pligt til dette efter gældende lovgivning.

Söderberg & Partners og din mægler deler dine oplysninger indbyrdes for at kunne levere vores rådgivningsydelser. Vi kan i organisationen og i det omfang det er relevant, og der er hjemmel hertil i databeskyttelseslovgivningen, videregive dine personoplysninger til andre i organisationen.

Behandling hos databehandlere

Vi har aftaler med alle vores databehandlere, og vi udøver kontrol med, at de efterlever vores instrukser til sikker behandling. Som del af instruksen stiller vi krav om, at disse databehandlere behandler personoplysninger fortroligt og træffer passende tekniske- og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personoplysninger. 

Datasikkerhed

Hvordan beskytter vi personlig data?

Beskyttelse af personoplysninger er vigtigt for os, da det kan have store konsekvenser for de berørte personer. Derfor har vi truffet rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at passe på de personoplysninger, vi behandler. Det betyder, at vi blandt andet har indført procedurer, politikker, og indført IT-tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

Rettigheder

Hvad er dine rettigheder, og hvordan gør du dem gældende?

Hvis vi behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder.

Ret til at se oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv rettet, hvis disse ikke er korrekte eller ajourførte.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv, inden tidspunktet for vores almindelige sletterutine indtræffer. Vi sletter dog kun dine oplysninger, hvis du ikke længere er kunde hos os, og først når der ikke længere kan rettes krav mod os.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i nogle tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i nogle tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet

Du har i nogle tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at tilbagekalde samtykke

Hvis du har afgivet et samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette

Vil du gøre brug af dine rettigheder, skal du bruge kontaktinformationen på denne side.

Kontakt os

Kontakt os for at tilbagekalde et samtykke

Har du spørgsmål omkring, hvordan vi behandler dine personlige data eller ønsker du at tilbagekalde et afgivet samtykke eller anvende dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte din mægler eller Söderberg & Partners hovedkontor.

Du kan altid få oplyst, hvem din mægler er ved at henvende dig til Söderberg & Partners' hovedkontor på telefon 33133330.

 

Vores hovedkontor

Söderberg & Partners Danmark I Forsikringsmæglervirksomhed A/S

Amaliegade 3, 1 sal, 1256 København K

Tlf.: +45 33 13 33 30

E-mail: info@soderbergpartners.dk

CVR-nr.: 35836160

Klagemulighed

Hvem kontakter jeg, hvis jeg ønsker at klage over behandlingen af mine personlige data?

Hvis du er utilfreds med Söderberg & Partners' behandling af dine oplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. 

Du kan kontakte dem via tlf. 33193200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk.

Du kan også læse mere om Datatilsynet via deres hjemmeside her: www.datatilsynet.dk.