Generel information

Söderberg & Partners Danmark reguleres af lov om forsikringsformidling. Det betyder blandt andet, at forsikringsmæglere og rådgivere, skal have en bred forsikringsfaglig baggrund, besidde relevant viden indenfor juridiske og økonomiske områder, samt have praktisk erfaring. Disse krav lever samtlige forsikringsmæglere og rådgivere hos Söderberg & Partners op til. Ifølge lov om forsikringsformidling har en uafhængig forsikringsformidler pligt til at oplyse om navn og adresse, registrering hos Finanstilsynet samt hvordan denne kan kontrolleres, ansvarsforsikring, klagemulighed og hvordan tvister afgøres.

Rådgivning

Söderberg & Partners repræsenterer alene kunden og handler ikke på vegne af forsikringsselskaber.

Vi yder rådgivning på basis af en objektiv analyse, af et så stort antal af de på markedet disponible forsikringsaftaler, at vi er i stand til at rådgive om, hvilken forsikringsaftale der opfylder kundens behov bedst.

Söderberg & Partners har ikke en direkte eller indirekte andel af stemmerettighederne eller kapitalen i et bestemt forsikringsselskab. Ingen forsikringsselskaber har tilsvarende ikke en direkte eller indirekte andel af stemmerettighederne i Söderberg & Partners. Söderberg & Partners har ikke en kontraktretlig forpligtigelse til udelukkende at benytte et eller flere forsikringsselskaber.

Registrering

En uafhængig forsikringsformidler skal være registreret hos Finanstilsynet, som er den myndighed der overvåger virksomheder på det finansielle område.

Finanstilsynet skal ved forespørgsel oplyse, omkring Söderberg & Partners ret til at formidle forsikringer og hvorvidt denne ret er begrænset. Finanstilsynet kan kontaktes for kontrol af vores registrering.

Aflønning

For liv- og pensionskunder: Söderberg & Partners modtager vederlag for forsikringsformidling og rådgivning.

 Vederlaget udgør en andel af forsikringspræmien, et honorar, et gebyr, en andel af depotet eller en kombination af disse. Information om vores vederlag udleveres inden eller i forbindelse med rådgivningen.

For skadeskunder: Söderberg & Partners modtager honorar for levering af forsikringsmæglerydelser til vores kunder. Honoraret aftales med kunden i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftalen, og er nærmere beskrevet i aftalen.

Ønsker du yderligere information, kan du kontakte din mægler hos Söderberg & Partners.

Ansvarsforsikring

Söderberg & Partners har, i egenskab af uafhængig forsikringsformidler, etableret professionel rådgiveransvarsforsikring, jf. gældende lovgivning.

Forsikringen opfylder kravene til forsikringssummer, som reguleres iht. Lov om Forsikringsformidling.

Enhver formodning om skadesbegivenhed skal oplyses til Söderberg & Partners uden unødigt ophold efter, at begivenheden er opstået.

Klager

Klager skal rettes til klageansvarlige hos Söderberg & Partners via brev eller mail.

Der skal medsendes relevant dokumentation og navnet på den person hos Söderberg & Partners der har håndteret sagen. Der sendes en bekræftelse på modtagelse af klagen indenfor 3 arbejdsdage.

Tvister

Hvis en tvist skulle opstå, er der mulighed for at få denne prøvet ved domstolene.

Söderberg & Partners er registreret og hjemhørende i København, hvorfor Dansk værneting finder anvendelse ved enhver tvist.

Intern fusion af to selskaber

Hos Söderberg & Partners har vi samlet vores to forretningsområder (formidling af skadesforsikring og pension) under ét selskab

Dette gør vi ved at fusionere vores forsikringsmæglervirksomhed med vores pensionsmæglervirksomhed. Fusionen har virkning fra slutningen af november 2022. Fusionen får ingen betydning for hverken kunder eller samarbejdspartnere. Den eneste forskel er blot, at vores navn på fremtidige fakturaer vil fremgå som Söderberg & Partners Forsikringsmæglervirksomhed Danmark A/S med cvr. nummeret.: 35836160 fremfor Söderberg & Partners Forsikringsmæglervirksomhed ll A/S.

Information om de to selskaber

Fortsættende selskab: Söderberg & Partners Danmark Forsikringsmæglervirksomhed A/S, CVR-nr.: 35836160

Ophørende selskab: Söderberg & Partners Danmark II Forsikringsmæglervirksomhed A/S, CVR-nr.: 36413190

Söderberg & Partners Danmark Forsikringsmæglervirksomhed A/S

CVR-NUMMER: 35836160
Amaliegade 3
1256 København K
Telefon: 3313 3330
Mail: info@soderbergpartners.dk
Hjemmeside: www.soderbergpartners.dk

 

Finanstilsynet

Vores ansvarsforsikring er tegnet hos: