Kvalitetsarbejde

I Söderberg & Partners-koncernen beskæftiger flere afdelinger sig direkte med kvalitetsarbejde. De vigtigste er Operational Excellence, Intern kvalitetskontrol, Risikokontrol samt Intern revision. Vores kvalitetsarbejde har til formål at sikre, at vi leverer høj kvalitet til vores kunder.

Operational Excellence

Operational Excellence arbejder tværfunktionelt i hele Söderberg & Partners.

Vores definition af Operational Excellence er ”at tilgodese kundernes behov ved hele tiden at udvikle og levere de bedste produkter og ydelser på den mest ressourceeffektive måde”. I arbejdet indgår udvikling og implementering af ”best practice” for at sikre tilfredse kunder.

Metoden, der anvendes, har fire trin:

  • Analyse af situationen lige nu
  • Ønsket situation
  • Implementering
  • Opfølgning

Fire nøgleprocesser hos os er Kundeafstemning, Planlægning og ledelse, Individuel rådgivning samt Håndtering af nye behov/problemer.

Intern kvalitetskontrol

Udover den eksterne funktion til at sikre overholdelse af regler har Söderberg & Partners skabt en intern kvalitetskontrol, som har til formål at sikre effektiv kontrol af rådgivningens kvalitet.

Vores rådgivere skal dokumentere, hvad der sker på rådgivningsmøderne. Efter afslutning af rådgivningsmødet lægges dokumentationen ind i vores IT-system. Al rådgivningsdokumentation arkiveres i digitale registre, man kan søge i, og med automatisk kontrol efter behov.

Kontrollen gennemføres desuden manuelt i tilfældigt udvalgte rådgivningssituationer. Ved gennemgang af rådgivningsprotokollen sikres det, at rådgiveren leverer dækkende dokumentation om rådgivningen. Resultatet af kontrollen fungerer som et direkte incitament for rådgiveren. 

Den interne kvalitetskontrol er en vigtig faktor for at kunne skabe løbende forbedring af virksomheden. Selskabets rådgivningsmanual opdateres løbende med best practice for at kunne fungere som et værktøj for rådgiveren, når han rådgiver kunden. Se de forskellige trin i den interne kvalitetskontrol nedenfor.

Risikokontrol

Söderberg & Partners har en central funktion til risikohåndtering og risikokontrol, som er uafhængig af virksomheden.

Funktionen forsyner bestyrelsen og ledelsen med information om virksomhedens risici og analyser af udviklingen heraf og foreslår, hvis relevant, ændringer i styredokumenter og processer. Ved at identificere risikoområder og efter behov komme med forslag til tiltag håndterer og forbedrer vi løbende sin risikosituation.

Vi minimerer også vores operative risici ved at oprette og implementere fornødne regler, instruktioner og retningslinjer for de respektive dele af virksomheden, dels ved at følge op på de krav om viden, der gælder for ledelsen og de ansatte, som findes i de forordninger, forskrifter og almene råd, som styrer virksomheden, og dels ved at tegne ansvarsforsikringer for virksomheden.

Den interne revision

Den interne revision, som er en uafhængig undersøgelsesfunktion direkte under bestyrelsen, udfører risiko- og regelbaserede undersøgelser af både den operationelle virksomhed og andre kontrolfunktioner (funktionen for risikohåndtering og funktionen for regeloverholdelse).
Har vi ikke levet op til jeres forventninger?