Skip to main content Skip to main navigation

Databeskyttelsespolitik

Baggrund og formål med Söderberg & Partners databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsesforordningen er EU´s fællesgrundlag for behandling af persondata. Formålet med lovgivningen er at styrke beskyttelsen af fysiske personers oplysninger. Det er vigtigt for os i Söderberg & Partners at beskytte personoplysninger, derfor har vi en databeskyttelsespolitik, som skal give klarhed over, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, samt hvordan vi behandler dem. Databeskyttelsesforordningen tages meget alvorligt i Söderberg & Partners organisationen, og alle modtager jævnligt træning og opfølgning.

 

Hvem er Söderberg & Partners?

Söderberg & Partners Danmark I Forsikringsmæglervirksomhed A/S, Söderberg & Partners Danmark II Forsikringsmæglervirksomhed A/S samt tilknyttede virksomheder (herefter samlet Söderberg & Partners) er en del af Söderberg & Partners Danmark. Söderberg & Partners har ansvaret for de personoplysninger vi behandler. Alle virksomheder under Söderberg & Partners Danmark kan du finde ved at klikke her. Vi bestræber os på at beskytte de personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med de serviceydelser, vi leverer til vores kunder. Söderberg & Partners serviceydelser består primært af forsikringsformidling, hvor vi rådgiver vores kunder om deres forsikringsprogram samt i administrationen heraf, og bistår ved skadeshåndtering og pensionsbegivenheder.

 

Retsgrundlag

Vi skal have et retsgrundlag (hjemmel) for al behandling (dvs. brug) af almindelige personoplysninger. I de fleste tilfælde er dette grundlag, at:

 • behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt eller indgå en kontrakt, som du er eller bliver part i.
 • behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (f.eks. indsamling af skatteoplysninger til indberetning hos SKAT).
 • behandlingen er i vores legitime interesse, medmindre dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud for vores legitime interesse.

Før vi indsamler og evt. behandler følsomme personoplysninger, oplysninger om straffeattest, og cpr-nummer, sikrer vi, at der er et retsgrundlag. I de fleste tilfælde er dette grundlag:

 • dit udtrykkelige samtykke,
 • at behandling er nødvendig for at forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller
 • at behandlingen er nødvendig for at sikre en entydig identifikation, eller
 • at det følger af EU-retten eller national ret.

 

Indsamling og registrering af personoplysninger

Vi indsamler kun personoplysninger, som er nødvendige for os, og vi behandler altid personoplysninger efter gældende databeskyttelseslovgivning. Vi bruger oplysningerne til at yde rådgivning til vores kunder og vores kunders ansatte. Hvilke personoplysninger, der er nødvendige, afhænger af, hvilket formål oplysningerne skal bruges til. I Söderberg & Partners behandler vi, når det er relevant, følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger: F.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, stilling, titel, ansættelses- og fratrædelsesdato, fødselsdato, løn og anden kompensation, pårørende, registreringsnummer, civilstatus, kundens forsikringsselskab, anciennitet, skadeshistorik, dækninger

Nationalt identifikationsnummer: CPR-nummer

Oplysninger vedr. straffedomme: Straffeattest

Særlige kategorier af personoplysninger: Helbredsoplysninger

 

Vi indhenter personoplysninger fra: 

 • Vores kunder
 • Vores kunders ansatte
 • Tredjeparter
 • Offentlige myndigheder

 

Kategorier af modtagere

Alle i Söderberg og Partners har tavshedspligt, og vi giver kun i nødvendigt omfang og i henhold til den gældende lovgivning dine oplysninger videre til andre. For at kunne levere forsikringsmæglerydelser til dig, vil der blive videregivet personoplysninger til relevante forsikringsselskaber, samarbejdspartnere og databehandlere. Derudover kan vi videregive personoplysninger, når vi har pligt til dette efter gældende lovgivning.

Söderberg & Partners og din mægler deler dine oplysninger indbyrdes for at kunne levere vores rådgivningsydelser. Vi kan i organisationen og i det omfang det er relevant, og der er hjemmel hertil i databeskyttelseslovgivningen, videregive dine personoplysninger til andre i organisationen.

 

Opbevaring af personoplysninger

Vi vil opbevare alle personoplysninger så længe vi finder det sagligt relevant. Vi har pligt til at slette personoplysninger, når de ikke længere er relevante. Under normale omstændigheder vil der 6 år efter, at vores rådgivningsrelation til dig er afsluttet ikke længere være et sagligt formål med fortsat opbevaring af personoplysninger. Vi kan dog konkret træffe beslutning om længere opbevaring, såfremt vi vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til vores muligheder for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare os mod retskrav.

 

Behandling hos databehandlere

Vi har aftaler med alle vores databehandlere, og vi udøver kontrol med, at de efterlever vores instrukser til sikker behandling. Som del af instruksen stiller vi krav om, at disse databehandlere behandler personoplysninger fortroligt og træffer passende tekniske- og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personoplysninger. 

 

Datasikkerhed

Beskyttelse af personoplysninger er vigtigt for os, da det kan have store konsekvenser for de berørte personer. Derfor har vi truffet rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at passe på de personoplysninger, vi behandler. Det betyder, at vi blandt andet har indført procedurer, politikker, og indført IT-tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

 

Rettigheder

Hvis vi behandler personoplysninger om dig har du en række rettigheder. Herunder kan du se en liste over dine rettigheder:

Ret til at se oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv rettet, hvis disse ikke er korrekte eller ajourførte.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv, inden tidspunktet for vores almindelige sletterutine indtræffer. Vi sletter dog kun dine oplysninger, hvis du ikke længere er kunde hos os, og først når der ikke længere kan rettes krav mod os.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i nogle tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i nogle tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet

Du har i nogle tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at tilbagekalde samtykke

Hvis du har afgivet et samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette

Vil du gøre brug af dine rettigheder, skal du bruge kontaktinformationen nederst i denne politik.

 

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med Söderberg & Partners behandling af dine oplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 33193200, e-mail dt@datatilsynet.dk, hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Kontakt Söderberg & Partners

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, vil tilbagekalde et evt. afgivet samtykke eller ønsker du at udnytte dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte din mægler eller Söderberg & Partners hovedkontor. Du kan altid få oplyst hvem din mægler er, ved at henvende dig til Söderberg & Partners hovedkontor på telefon 33133330.

 

Vores hovedkontor

Liv & pension:

Söderberg & Partners Danmark I Forsikringsmæglervirksomhed A/S

Amaliegade 3, 1 sal, 1256 København K

Tlf.: +45 33 13 33 30

E-mail: info@soderbergpartners.dk,

CVR-nr.: 35836160

 

Skade:

Söderberg & Partners Danmark II Forsikringsmæglervirksomhed A/S

Amaliegade 3, 1 sal, 1256 København K

Tlf.: +45 33 13 33 30

E-mail: info@soderbergpartners.dk

CVR-nr.: 36413190

 

 

Kontakt os