Skip to main content Skip to main navigation

Generel information om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners Danmark reguleres af lov om forsikringsformidling. Det betyder blandt andet, at forsikringsmæglere og rådgivere, skal have en bred forsikringsfaglig baggrund, besidde relevant viden indenfor juridiske og økonomiske områder, samt have praktisk erfaring. Disse krav lever samtlige forsikringsmæglere og rådgivere hos Söderberg & Partners op til. Ifølge lov om forsikringsformidling har en uafhængig forsikringsformidler pligt til at oplyse om navn og adresse, registrering hos Finanstilsynet samt hvordan denne kan kontrolleres, ansvarsforsikring, klagemulighed og hvordan tvister afgøres.

Rådgivning

Söderberg & Partners repræsenterer alene kunden og handler ikke på vegne af forsikringsselskaber. Vi yder rådgivning på basis af en objektiv analyse, af et så stort antal af de på markedet disponible forsikringsaftaler, at vi er i stand til at rådgive om, hvilken forsikringsaftale der opfylder kundens behov bedst.

Söderberg & Partners har ikke en direkte eller indirekte andel af stemmerettighederne eller kapitalen i et bestemt forsikringsselskab. Ingen forsikringsselskaber har tilsvarende ikke en direkte eller indirekte andel af stemmerettighederne i Söderberg & Partners. Söderberg & Partners har ikke en kontraktretlig forpligtigelse til udelukkende at benytte et eller flere forsikringsselskaber.

 

Registrering

En uafhængig forsikringsformidler skal være registreret hos Finanstilsynet, som er den myndighed der overvåger virksomheder på det finansielle område. Finanstilsynet skal ved forespørgsel oplyse, omkring Söderberg & Partners ret til at formidle forsikringer og hvorvidt denne ret er begrænset. Finanstilsynet kan kontaktes for kontrol af vores registrering.

 

Aflønning

For liv- og pensionskunder: Söderberg & Partners modtager vederlag for forsikringsformidling og rådgivning. Vederlaget udgør en andel af forsikringspræmien, et honorar, et gebyr, en andel af depotet eller en kombination af disse. Information om vores vederlag udleveres inden eller i forbindelse med rådgivningen.

For skadeskunder: Söderberg & Partners modtager honorar for levering af forsikringsmæglerydelser til vores kunder. Honoraret aftales med kunden i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftalen, og er nærmere beskrevet i aftalen.

Ønsker du yderligere information, kan du kontakte din mægler hos Söderberg & Partners.


Ansvarsforsikring

Söderberg & Partners har tegnet en ansvarsforsikring. Forsikringen dækker rådgiveransvar som uafhængige forsikringsformidlere kan pådrage sig i forbindelse med rådgivning. Ansvarsforsikringen opfylder kravene til erstatningsbeløb som er lovreguleret. Den højeste erstatning som kan udbetales for et tab er 1.300.380 EUR og den højeste erstatning som sammenlagt kan udbetales på et år er 5.000.000 EUR
Krav om erstatning skal oplyses til Söderberg & Partners uden unødigt ophold efter tabet er opstået.

 

Klager

Klager skal rettes til klageansvarlige hos Söderberg & Partners via brev eller mail.

Der skal medsendes relevant dokumentation og navnet på den person hos Söderberg & Partners der har håndteret sagen. Der sendes en bekræftelse på modtagelse af klagen indenfor 3 arbejdsdage.

 

Tvister

Hvis en tvist skulle opstå, er der mulighed for at få denne prøvet ved domstolene. Söderberg & Partners er registreret i København hvorfor sagen skal prøves ved Københavns Byret.

Kontakt os